ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Home / our news / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. ∆/νση: Θεσσαλονίκης 82

Τ.Κ.: 60134

Τηλ.: 2351029927

Fax : 2351029900

Εmail: info@perichoresis.ngo

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαρυτιμίδης Γεώργιος , Σαρηγιαννίδου Ευγενία

Κατερίνη, 2/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με βάση τη παρούσα ανακοίνωση που αφορά το Διαγωνισμό για τη Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης  ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης κάθε φορά λιανικής τιμής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης αντίστοιχα  ανά λίτρο, όπως εκείνη ορίζεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (www.fuelprices.gr) για το νομό Πιερίας, Δήμο Κατερίνης, για την ημέρα παράδοσης.

Η καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών  είναι  η  Τετάρτη , 07 Νοεμβρίου 2018, στις 15:00.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να  αποστείλουν   τις   προσφορές   τους   (με   υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@perichoresis.ngo ή να παραδώσουν στα γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψη Τμήματος Προμηθειών. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός προθεσμίας, ή με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Leave a Comment