Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» με αριθμό 03/2019

Home / our news / Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» με αριθμό 03/2019

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. ∆/νση: Θεσσαλονίκης 82

Τ.Κ.: 60134

Τηλ.: 2351029927

Fax : 2351029900

Εmail: info@perichoresis.ngo

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαρυτιμίδης Γεώργιος , Σαρηγιαννίδου Ευγενία

Κατερίνη, 24/09/2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» με αριθμό 03/2019

  • Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Κατερίνη, Νικομηδείας 38 ,Τ.Κ. 60134, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» για τα διαμερίσματα που μισθώνει στο πλαίσιο του έργου «Accommodation and Assistance to Asylum seekers and Refugees» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR).
  • Η καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών  ορίζεται  η Τετάρτη 9     Οκτωβρίου  2019, στις 15:00.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να  αποστείλουν   τις   προσφορές   τους   (με   υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@perichoresis.ngo ή να  τις παραδώσουν στα γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» στη Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 82 σε κλειστό φάκελο υπόψη Τμήματος Προμηθειών. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός προθεσμίας, ή με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Λόγω της διαρκούς μεταβολής της τιμής των καυσίμων, κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης κάθε φορά λιανικής τιμής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης  ανά λίτρο, όπως εκείνη ορίζεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (www.fuelprices.gr) για το νομό Πιερίας, Δήμο Κατερίνης, για την ημέρα παράδοσης.

Για τις οικονομικές προσφορές που κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται τεκμηρίωση και στην περίπτωση που δε θα γίνει αποδεκτή, θα απορρίπτονται, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.

  • Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο Προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά.

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται για το διάστημα από τη σύναψη της Σύμβασης 10 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.  Τεκμαίρεται ότι η σύμβαση συνεχίζεται έως 30 Ιουνίου 2020 εάν κανένα από τα δύο μέρη δεν την καταγγείλει εγγράφως έως και την 27η Δεκεμβρίου 2019.

Πληρωμή:

  • Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται από την «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προσφορά υπηρεσιών του ημερολογιακού μήνα που πέρασε, σε τραπεζικό λογαριασμό, κατόπιν υπόδειξης του Προμηθευτή και σύμφωνα με τη χρηματοροή του προγράμματος.
  • Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία.

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

Το δικαίωμα της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές:

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στον Προμηθευτή ή να υποχρεούται η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να ενημερώσει τους προσφοροδότες.

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:

  • H «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους Προμηθευτές ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των Συμβάσεων. Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές.
  • Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσοφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της Σύμβασης με την «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

 

 

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@perichoresis.ngo ή τηλεφωνικά στο 2351029927 από τα κεντρικά γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ», υπόψη Βαρυτιμίδη Γιώργου και Σαρηγιαννίδου Ευγενίας , από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30, μέχρι και την Δευτέρα 07/09/2019 και ώρα 15.00. Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»., https://www.perichoresis.ngo/gr/perichoresis-tenders χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης.

Leave a Comment