ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (κωδ. θέσης: SS-SW_03/2020)

Home / jobs / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (κωδ. θέσης: SS-SW_03/2020)

                                                                                                   

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  (κωδ. θέσης: SSSW_03/2020)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης:  έως 30/04/2020 (με δυνατότητα ανανέωσης)

Τομέας:  Προγραμμάτων/Πεδίου

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  15/01/2020

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Συνεργασία με τους διερμηνείς και λοιπούς κοινωνικούς λειτουργούς για την στήριξη των ωφελούμενων σε κοινωνικά ζητήματα.
 • Ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά ωφελούμενων που απαιτούν άμεση πρόσβαση στα διαμερίσματα για επίλυση του προβλήματος, υποστήριξη των αναγκών των ωφελούμενων (ιατρικών, ψυχολογικών κλπ).
 • Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών για την παρακολούθηση των ωφελούμενων. Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. Κατά περίπτωση συνοδεία των ωφελούμενων σε φορείς παροχής ιατρικής περίθαλψης ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
 • Διοικητικές διεργασίες ως προς την υποβολή αναφορών σχετικά με κοινωνικά ζητήματα στον χρηματοδότη.
 • Διατήρηση, ανανέωση και διασφάλιση εμπιστευτικότητας αρχείου/ιστορικού ωφελούμενων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικού Επιστήμονα.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος για υποψήφιους Κοινωνικούς Λειτουργούς.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Βασική γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint).
 • Βασικές γνώσεις στο νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Γνώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «SSSW_03/2020» στο θέμα της αλληλογραφίας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε κατόχους πτυχίου Κοινωνικού Λειτουργού με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15.01.2020

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).

Leave a Comment