ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το Καταστατικό Ίδρυσης και Λειτουργίας του Σωματείου κατατέθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κατερίνης με αριθμό 18/2016 και αναγνωρίστηκε με την αριθμό 63/2016 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Κατερίνης με την επωνυμία «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ Σωματείο Ανθρωπιστικού και Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» με έδρα την Κατερίνη Πιερίας στις 4-10-2016.