ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Κωδ. θέσης: PM-012)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Κωδ. θέσης: PM-012)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: 30/06/2019

Τμήμα:  Ανώτερη Διοίκηση

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 00

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Διευθυντής Προγράμματος αναλαμβάνει τον συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των διαδικασιών για να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται με επιτυχία και παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτός/ή θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Ορισμένες συγκεκριμένες αρμοδιότητες της θέσης είναι η ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίασης προγράμματος, διασφαλίζοντας διαθεσιμότητα πόρων, καταμερισμός αυτών και η τέλεση του προγράμματος εντός χρονικών ορίων, προϋπολογισμού και αντικειμενικού σκοπού.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Γενική διαχείριση:

 • Συντονισμός και έλεγχος της εφαρμογής των σχεδιασμένων προγραμμάτων
 • Διασφάλιση της εκπλήρωσης αναγκών των ωφελούμενων μέσω σχετικών δραστηριοτήτων του οργανισμού
 • Καθορισμός, συντήρηση και βελτίωση ενεργών και κανονικών επαγγελματικών σχέσεων με άλλες ΜΚΟ, υπηρεσίες/γραφεία του ΟΗΕ, κρατικές υπηρεσίες, δημοτικές, τοπικές αρχές, συνεργατικούς σχηματισμούς, ομάδες εργασίας, κοινοπραξίες κ.α.
 • Διευκόλυνση της διατμηματικής επικοινωνίας και διαμοιρασμού των πληροφοριών για ένα θετικότερο εργασιακό περιβάλλον

 

Οικονομική διαχείριση:

 • Έλεγχος των προγραμματικών προϋπολογισμών για την αποφυγή υποχρησιμοποίησης ή υπερχρησιμοποίησης αυτών.
 • Διασφάλιση ακριβούς πρόβλεψης προϋπολογισμού
 • Διασφάλιση πως οι σχετικές προγραμματικές πληροφορίες είναι επικαιροποιημένες και διαθέσιμες προς χρήση για απολογιστικούς σκοπούς.

 

Εφοδιαστική και Τεχνολογική διαχείριση:

 • Διασφάλιση εμπρόθεσμης λειτουργίας της διαδικασίας προμηθειών και προσκόλληση στις εσωτερικές οδηγίες και διαδικασίες
 • Διασφάλιση ποιοτικού εφοδιασμού, αποθήκευσης και διαχείρισης παγίων
 • Διασφάλιση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, αποθήκευσης και προστασίας δεδομένων

 

Διοίκηση και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού:

 • Διασφάλιση διαφανούς και εμπρόθεσμης πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με τις εσωτερικές επιχειρησιακές πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκ των προτέρων προσαρμογή της δομής προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες και την χρηματοδότηση
 • Διασφάλιση απρόσκοπτης στοχοθέτησης, αξιολόγησης απόδοσης, και ανάπτυξης δυνατοτήτων του προσωπικού
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας προς περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων, βελτίωση αποδοτικότητας και επιδόσεων και διασφάλιση της ευημερίας της ομάδας.
 • Διαχείριση διαπροσωπικών διενέξεων μεταξύ του προσωπικού

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλου σχετιζόμενου κλάδου.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων (διοίκηση, σχεδιασμός, εφαρμογή, ανάπτυξη προσωπικού, εκπαιδευτικές ικανότητες)
 • Αποδεδειγμένες δυνατότητες στην ηγεσία και στην διοίκηση
 • Δυνατότητα εργασίας με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια κάτω από καταστάσεις πίεσης
 • Ισχυρές διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές ικανότητες και ευελιξία σε πολιτισμικούς και επιχειρησιακούς όρους
 • Εμπειρία στην συγγραφή προτάσεων για πρόγραμμα, ανάλυσης, και συγγραφής απολογιστικών αναφορών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint).
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Ικανότητες διοίκησης κεντρικού γραφείου/βάσης
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «PM-012» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 14/03/2019.

Λόγω του κατεπείγοντος της θέσης, η «Περιχώρησις» έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσληψη υποψηφίου που ταιριάζει στο απαιτούμενο προφίλ πριν από το πέρας της ανωτέρω διορίας.

 

 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

Leave a Comment