Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια ERP» με αριθμό 02/2018

Home / our news / Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια ERP» με αριθμό 02/2018

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης 82
Τ.Κ.: 60134
Τηλ.: 2351029927
Fax : 2351029900
Εmail: info@perichoresis.ngo
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαρυτιμίδης Γεώργιος , Σαρηγιαννίδου Ευγενία

Κατερίνη, 23/11/2018

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» η οποία εδρεύει στη Κατερίνη, Νικομηδείας 38,Τ.Κ. 60134, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια ERP» . Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν τα απαιτούμενα  τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Λογισμικό εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης.

2. Γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας σε Ελληνικά και Αγγλικά.

3. Τεχνολογία
• Να παρέχει υψηλή ευχρηστία και χρηστικότητα, που βασίζεται στα πρότυπα διεπαφής του χρήστη με το
Microsoft®Office
• Να παρέχει εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία κάθε στιγμή από οπουδήποτε (Information
Anywhere-Anytime)
• Να παρέχει ευκολία διεπικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα
• Να παρέχει πλήρης διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και τη δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος
διαχείρισης και λειτουργίας
• Να παρέχει ενσωμάτωση στα προϊόντα B2G (business to government) για συναλλαγές με χρήση XML με
πληροφοριακά συστήματα τραπεζών,
δημόσιων οργανισμών, ΔΟΥ κλπ.
• Να παρέχει γρήγορη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις νέες
υποδομές δικτύων να υποστηρίζονται απομακρυσμένα σημεία παρουσίας κάθε οργανισμού.
• Να παρέχει ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας και κρυπτογράφησης των πληροφοριών για ασφαλή πρόσβαση
τόσο σε περιβάλλον τοπικού δικτύου,
όσο και μέσω του Internet

• Να παρέχει δυνατότητα αξιοποίησης νέων συσκευών για πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή
από οπουδήποτε (Personal Digital Assistants, Tablet PCs)
• Να παρέχει Ν-επίπεδη κατανεμημένη αρχιτεκτονική που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλούς
application servers που επιτρέπουν την κατανομή φορτίου σε μεγάλες εγκαταστάσεις
• Να παρέχει πλήρης υποστήριξη του πιο διαδεδομένου και σύγχρονου προτύπου απεικόνισης δεδομένων
XML, που χρησιμοποιείται τόσο για την παραμετροποίηση του λογισμικού όσο και για την απεικόνιση των
δεδομένων
• Να παρέχει ενσωματωμένα εύχρηστα εργαλεία δυναμικής και πολυδιάστατης πληροφόρησης (OLAP)
• Να παρέχει μηχανισμό αυτόματης αναβάθμισης εκδόσεων μέσω του Internet (Live Update) που
εξασφαλίζουν σημαντική μείωση κόστους και χρόνου
αναβάθμισης για τον πελάτη

4. Λογιστική
• Περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ
• Λογιστικό Σχέδιο Γενικής-Τάξεως
• Λογιστικά Άρθρα Δήλωση ΦΠΑ
• Πολλαπλές Χρήσεις
• Θεωρημένες – Πληροφοριακές εκτυπώσεις
• Διαχείριση Προσωρινών και Οριστικών εγγραφών
• Πρότυπα Άρθρα
• Αναλυτική Λογιστική με Θεωρημένες και Πληροφοριακές εκτυπώσεις
• Μοντέλα κατανομής
• Αυτόματες κατανομές και ελεγκτικές καταστάσεις
• Αυτόματη έκδοση Ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
• Διαχείριση Παγίων
• Αποσβέσεις – Μητρώο Παγίων
• Προσθήκες-Επεκτάσεις-Καταστροφές
• Παραστατικά παγίων
• Παρακολούθηση Αριθμών σειράς Παγίων

5. Οικονομική Διαχείριση
• Διαχείριση Φυσικών – Νομικών προσώπων και Επαφών
• Διαχείριση Συναλλασσομένων (Προμηθευτές– Πιστωτές)
• Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Περιλαμβάνει Διαχείριση Ταμείου – Αξιογράφων – Διαχείριση
Τραπεζικών Λογαριασμών, Ενηλικίωση υπολοίπων)
• Διαχείριση Δαπανών
• Στατιστική Διαχείριση (Δυναμική Πληροφόρηση από το περιβάλλον
Εργασίας –Εργαλεία Επιχειρηματικής Γνώσης – Ανταλλαγή Πληροφοριών με MS Office)
• Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών (Φόροι – Επιβαρύνσεις – Κρατήσεις)
• Γενικά Χαρακτηριστικά (Πολλαπλές Εταιρείες με ένα Υποκατάστημα – Δύο
(2) Εταιρικές Διαστάσεις – Πολλαπλές Οικονομικές Χρήσεις –Περίοδοι – Διαχείριση Χρηστών –
Προνομίων – Παραμετροποίηση User Interface)
• Ανταλλαγή Δεδομένων με εφαρμογές τρίτων Κατασκευαστών, tablets κλπ

6. Παρακολούθηση προϋπολογισμών
• Διαχείριση Προϋπολογισμού ειδών- προμηθευτών, εσόδων-δαπανών- επενδύσεων
• Διαδικασία κατάρτισης
• Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση.
• Παρακολούθηση και πολλαπλά σενάρια προϋπολογισμού ανά Business Unit, Δραστηριότητα

7. Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει το λογισμικό πλήρως εγκατεστημένο στον Server και όσους Ηλ.
υπολογιστές ζητηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των
χρηστών, τόσο εντός όσο και εκτός των γραφείων της οργάνωσης.

8. Ο προμηθευτής πρέπει να προσαρμόσει το λογισμικό ακριβώς στις απαιτήσεις και ανάγκες της
οργάνωσης χωρίς επιπλέων επιβάρυνση.

9. Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό στις λειτουργείς της εφαρμογής.
10. Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των παραπάνω όλων των παραπάνω δεν πρέπει να
ξεπερνά τις 20 ημέρες από την ημέρα ανάθεσής.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή,7 Δεκεμβρίου 2018, στις 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία)
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@perichoresis.ngo ή να παραδώσουν στα γραφεία
της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψη Βαρυτιμίδη Γεώργιου ή Σαρηγιαννίδου Ευγενίας
. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός προθεσμίας, ή με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα, δε θα
λαμβάνονται υπόψη.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά για τη
παροχή υπηρεσίας.
Για τις οικονομικές προσφορές που κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται τεκμηρίωση και στην
περίπτωση που δε θα γίνει αποδεκτή, θα απορρίπτονται, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 88 του
Ν. 4412/2016.

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο Προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά.

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η παροχή τεχνικής υποστήριξης ορίζεται για ολόκληρο το
ημερολογιακό έτος 2019.

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις
τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και
να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από
διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση
αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (PDF)

Leave a Comment