ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Κωδ. θέσης: AS/034)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Κωδ. θέσης: AS/034)

   

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  (Κωδ. θέσης: AS/034)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης:  31/12/2019 (με προοπτική ανανέωσης)

Τομέας:  Προγραμμάτων/Πεδίου

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 00

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Επίσκεψη και έλεγχος των οικογενειών με την συνοδεία διερμηνέα για την διασφάλιση ομαλής καθημερινότητας των ωφελούμενων.
 • Επίσκεψη σε επιλεγμένα διαμερίσματα ωφελούμενων και υποστήριξη της ομάδας Προγραμμάτων σχετικά με τεχνικά ζητήματα και δυνητικές επανορθωτικές κινήσεις. Εντοπισμός και επιδιόρθωση βασικών βλαβών και ζημιών.
 • Σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ οργανισμού και ιδιοκτητών για θέματα συντήρησης και επιδιορθώσεων στα διαμερίσματα.
 • Διασφάλιση λειτουργικότητας διαμερισμάτων σχετικά με επίπλωση και οικιακό εξοπλισμό για την διασφάλιση πως οι ωφελούμενοι ζουν με αξιοπρέπεια, προσωπική ασφάλεια και προστασίας της ιδιωτικότητας τους.
 • Επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να δημιουργηθούν μεταξύ ενοίκων και ιδιοκτητών.
 • Διασφάλιση της συντήρησης, ορθής χρήσης του εξοπλισμού και των συσκευών που ανήκουν στον οργανισμό. Πρακτική εκπαίδευση στους ένοικους, όπου χρειάζεται.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές – γενικές τεχνικές γνώσεις.
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή/και εθελοντική εμπειρία.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ορθής επικοινωνίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση χρήσης smartphone και εφαρμογών.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «AS/034» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 22.10.2019.

 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών, οι οποίοι χρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Leave a Comment