18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 «Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά, για την προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών για την πλήρωση σπιτιών που θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες ».

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την αγορά ψυγείου, ηλεκτρικής κουζίνας, πλυντηρίου, κλιματιστικού, βραστήρα, κρεβατιού, στρώματος, ντουλάπας, τραπεζιού κουζίνας, καρεκλών, μαξιλαριών, σεντονιών, κουβερτών, κατσαρόλας, τηγανιού, μπρίκι, μαχαιριών, πιρουνιών, κουταλιών, ποτηριών, κουπών, πιάτων, κάδων απορριμμάτων, πιγκάλ, απλώστρας , τηλεοράσεων για τον εξοπλισμό σπιτιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους στην ελληνική περιφέρεια. Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να την προμηθεύσει με τα ανωτέρω ως σύνολο ή κατ’αποκοπή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, εντός 05 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το Ανθρωπιστικό και Μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ», Ταχ. Δ/νση: Νικομηδείας 38, Κατερινη, ΤΚ 60100, τηλ: 23510-29927, fax: 2351029900, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@perichoresis.ngo

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προϋπολογισμός: Εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€ 70,000) προστιθεμένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Παρασκευή 24 Μαρτίου, και ώρα 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την προμήθεια του ζητούμενου είδους.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός μηνός (Μάρτιος έως Απρίλιος του έτους 2017) για την αγορά των ζητούμενων ειδών από την ανάθεση.

Παράδοση: Η ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων σε διάστημα 05 ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής στην πόλη της Κατερίνης του Νομού Πιερίας και/ή των Γιαννιτσών του Νομού Πέλλας.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή 24 Μαρτίου και ώρα 15.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» Νικομηδείας 38, Κατερίνη Τ.Κ. 60100.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@perichoresis.ngo και πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 23510-29927.

 Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Γεώργιος Βαρυτιμίδης

Leave a Comment