ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:

Home / Perichoresis Tenders / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:

“Την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “ESTIA” , της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ”

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 «Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων που θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “ESTIA” , της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ»

Αντικείμενο διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών και εργασιών συντήρησης και επισκευής για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα από τον οργανισμό που προορίζονται για την στέγαση προσφύγων. Οι εργασίες θα αφορούν οικοδομικές , ηλεκτρολογικές , ηλεκτρομηχανολογικές , υδραυλικές , ξυλουργικές και κάθε άλλου είδους επισκευές που θα προκύψουν από την χρήση των διαμερισμάτων. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του αναδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής θα προκύπτει από χρέωση της υπηρεσίας ανά εργατοώρα προστιθεμένου Φ.Π.Α. Όλα τα απαραίτητα υλικά που θα χρειάζονται για τις επισκευές θα παρέχονται από τον Οργανισμό μέσω των υπεύθυνων διαμονής των διαμερισμάτων.

Αναθέτουσα αρχή: Το Ανθρωπιστικό και Μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ», Ταχ. Δ/νση: Νικομηδείας 38, Κατερινη, ΤΚ 60100, τηλ: 23510-29927, fax: 2351029900, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@perichoresis.ngo

Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και τεχνική αρτιότητα προσφορά. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων θα αναφέρονται σε ωριαία χρέωση των υπηρεσιών τους προστιθεμένου ΦΠΑ. Η παροχή των αναγκαίων υλικών θα είναι ευθύνη του Οργανισμού.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Παρασκευή 27 Απριλίου, και ώρα 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο εργασίας την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική ή Αγγλική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) μηνών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως και 31-12-2018. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα οκτώ μηνών (Μάιο έως Δεκέμβριο του έτους 2018) για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών από την ανάθεση.

Παράδοση: Η ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την δυνατότητα παράδοσης των υπηρεσιών σε διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής στην πόλη της Κατερίνης του Νομού Πιερίας.

Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα του Σωματείου «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» Νικομηδείας 38, Κατερίνη Τ.Κ. 60100.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@perichoresis.ngo και πληροφορίες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 23510-29927.

 Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Γεώργιος Βαρυτιμίδης

Leave a Comment