Site icon Perichoresis NGO

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ »

 

 

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. ∆/νση: Θεσσαλονίκης 82

Τ.Κ.: 60134

Τηλ.: 2351029927

Fax : 2351029900

Εmail: info@perichoresis.ngo

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαρυτιμίδης Γεώργιος , Σαρηγιαννίδου Ευγενία

 

Κατερίνη, 7/12/2018

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια εβδομήντα (70)Βρεφικών κρεβατιών με στρώμα » με αριθμό 04/2018

 

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Κατερίνη, Θεσσαλονίκης 82,Τ.Κ. 60134, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια εβδομήντα (70) Βρεφικών κρεβατιών με στρώμα» στο πλαίσιο του έργου «Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR).

 

Η καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών  είναι  η  Παρασκευή 14 , Δεκέμβριου 2018, στις 15:00.

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να  αποστείλουν   τις   προσφορές   τους   (με   υπογραφή,σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@perichoresis.ngo ή να τις παραδώσουν στα γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» σε κλειστό φάκελο υπόψη Τμήματος Προμηθειών. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός προθεσμίας, ή με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και το κόστος αγοράς τους. Δε θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή.

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, την ισχύ της προσφοράς μέχρι τις 31/12/2018, καθώς και την ημερομηνία συμπλήρωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και «περιγραφή» του κάθε είδους.

 

Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών.

Απαιτήσεις: Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ ΜΚΟ στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα είδη:

 

          

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:

 

Τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά είδος.

Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων

Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά.

Περιγραφή προδιαγραφών(τεχνικά χαρακτηριστικά) προσφερόμενου προϊόντος.

 

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο Προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά.

 

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Οι αγορές αφορούν στο χρονικό διάστημα έως και 31Δεκεμβρίου 2018. Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ ΜΚΟ έως 10 Ιανουαρίου 2019. Ο τόπος παράδοσης θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης.

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο τελικό ποσό των 7967,97€ (ανώτερη τιμή 110€ / κρεβάτι και στρώμα συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%)

 

Πληρωμή:

 

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

 

Το δικαίωμα της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές:

 Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στον Προμηθευτή ή να υποχρεούται η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να ενημερώσει τους προσφοροδότες

 

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:

 

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@perichoresis.ngo ή τηλεφωνικά στο 2351029927 από τα κεντρικά γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψη Σαρηγιαννίδου Ευγενίας , από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30, μέχρι και την Παρασκευή 02/11/2018.

Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»., https://www.perichoresis.ngo/gr/perichoresis-tenders χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης.

 

Exit mobile version