Site icon Περιχώρησις – Ανθρωπιστικός & Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Κωδ. θέσης: HR_09/2020)

                                                                                                                                                                                                                    

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

(Κωδ. θέσης: HR_09/2020)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: 30/06/2020 (με προοπτική ανανέωσης)                                                                                  

Τμήμα:  Διοίκησης/Λειτουργιών

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  24/5/2020

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνει την διαχείριση και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ ΜΚΟ. Λαμβάνει ενεργό ρόλο στην τήρηση των διατάξεων της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας, γνωμοδοτώντας σε τυχόν ζητήματα που προκύπτουν. Διατηρεί αρχείο προσωπικού με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ενθαρρύνει τον εσωτερικό διάλογο μεταξύ προσωπικού & ηγεσίας με ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και διατηρεί εξαιρετικές εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό και την ανώτερη διοίκηση.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «HR_09/2020» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 24/05/2020.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ)

                                                                                                                                                                                                                    

 

PERICHORESIS NGO MISSION STATEMENT

Perichoresis NGO is a humanitarian and non-profit association, based on volunteerism. Association’s fundamental principles are philanthropy and social & religious humanism based on Christian ideals, as mentioned in Holy Bible. Perichoresis NGO mission is the alleviation of human hardship regardless of ethnicity, race and creed. Perichoresis’ vision is to EMBRACE every destitute fellow human being and encompass all people, both native and foreign, in the SPIRIT of INCLUSION, providing protection, accommodation, medical/pharmaceutical care, legal support, social inclusion and educational programmes.

 

JOB VACANCY: HUMAN RESOURCES OFFICER  (position code: HR_09/2020)

Type of contract:  Fixed-term

Duration of contract:  30/06/2019 (with possibility of extension)

Department:  Administration/Operations

Location of work:  Katerini, Pieria, 601 34

Deadline for application submission:  24/5/2020

 

SHORT JOB SUMMARY

The HR Officer is responsible for managing and supporting the human resources of Perichoresis NGO. S/he takes an active role in achieving full compliance to the Greek Labor legislation, providing hands-on opinion in issues that may arise. S/he will be required to maintain ongoing personnel records for staff in high confidentiality and according to the General Data Protection Regulation (GDPR). S/he reinforces the internal communication between staff and leadership through open communication channels and maintains excellent working relationships with both staff and higher management team.

 

JOB DUTIES

 

REQUIRED COMPETENCIES

 

DESIRABLE COMPETENCIES

 

EMPLOYMENT APPLICATION SUBMISSION

All interested parties are called to send their resume in Greek and/or English through the hr@perichoresis.ngo
e-mail address, clearly stating the “HR_09/2020” on the subject field. The application submission deadline is set to Friday 24/5/2020.

 

 

Any selected candidate will receive information and will be required to comply with the internal operation guidelines and code of conduct of PERICHORESIS NGO, along with any future delivered guidelines of United Nations High Commissioner for Refugees and/or any other International Organizations (EU, IOM, UNICEF etc.) {:}

Exit mobile version