Site icon Περιχώρησις – Ανθρωπιστικός & Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ-ΜΕ-ΑΡ.-012018

 

 

 

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. ∆/νση: Θεσσαλονίκης 82

Τ.Κ.: 60134

Τηλ.: 2351029927

Fax : 2351029900

Εmail: info@perichoresis.ngo

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαρυτιμίδης Γεώργιος , Σαρηγιαννίδου Ευγενία

Κατερίνη, 2/11/2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης» με αριθμό 01/2018

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Κατερίνη, Θεσσαλονίκης 82,Τ.Κ. 60134, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης» για τα διαμερίσματα που μισθώνει στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί καθώς και για τα οχήματα που χρησιμοποιεί .

Η καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών  είναι  η  Τετάρτη , 07 Νοεμβρίου 2018, στις 15:00.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να  αποστείλουν   τις   προσφορές   τους   (με   υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@perichoresis.ngo ή να παραδώσουν στα γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψη Τμήματος Προμηθειών. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός προθεσμίας, ή με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Λόγω της διαρκούς μεταβολής της τιμής των καυσίμων, κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης κάθε φορά λιανικής τιμής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης αντίστοιχα  ανά λίτρο, όπως εκείνη ορίζεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (www.fuelprices.gr) για το νομό Πιερίας, Δήμο Κατερίνης, για την ημέρα παράδοσης.

Για τις οικονομικές προσφορές που κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται τεκμηρίωση και στην περίπτωση που δε θα γίνει αποδεκτή, θα απορρίπτονται, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.

 

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο Προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά.

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και ορίζεται για το διάστημα από τη σύναψη της Σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2018, με δυνατότητα παράτασης έως και 30 Ιουνίου 2019. Το τελικό Πρόγραμμα Διανομής του πετρελαίου θέρμανσης θα συμφωνείται πριν την προμήθεια του καυσίμου, μεταξύ της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» και του Προμηθευτή, τουλάχιστον μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν την παράδοση. Σε κάθε περίπτωση, εάν το είδος δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, πρέπει να μπορεί να παραδοθεί στην «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον Προμηθευτή.

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο τελικό ποσό των 29.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

Πληρωμή:

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

 

Το δικαίωμα της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές:

 

 Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στον Προμηθευτή ή να υποχρεούται η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να ενημερώσει τους προσφοροδότες.

 

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@perichoresis.ngo ή τηλεφωνικά στο 2351029927 από τα κεντρικά γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψη Σαρηγιαννίδου Ευγενίας , από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30, μέχρι και την Παρασκευή 02/11/2018.

 

Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης.

 

 

Exit mobile version