ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   (Κωδικός θέσης: COMPUTER-EDU-11/2020)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   (Κωδικός θέσης: COMPUTER-EDU-11/2020)

                                                                                                       

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

(Κωδικός θέσης: COMPUTEREDU-11/2020)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: έως 31/12/2020

Τμήμα:  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων:  30/06/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/η Εκπαιδευτικός Πληροφορικής αναλαμβάνει την εκμάθηση της Πληροφορικής σε ενήλικες, νέους και παιδιά (ντόπιους, αλλοδαπούς και πρόσφυγες) των οποίων η πρώτη ή κύρια γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά. Ο/η εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει μια γκάμα εκπαιδευτικών μεθόδων, ποικιλία οπτικοακουστικών βοηθημάτων, για την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να εξοικειωθούν στην χρήση και τον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων/εφαρμογών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Οργάνωση και παράδοση μαθημάτων-διαλέξεων στους μαθητές
 • Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μέσα στην τάξη και στις ασκήσεις που ανατίθενται
 • Προετοιμασία της αίθουσας και της διδαχθείσας ύλης
 • Καταγραφή και διατήρηση παρουσιολογίων και βαθμολογίας των μαθητών με ακρίβεια
 • Διαχείριση και πειθαρχία εντός της τάξης
 • Ανάπτυξη σχεδίου μαθημάτων πληροφορικής σε αντιστοιχία με τους στόχους του προγράμματος
 • Δημιουργία μιας ζωντανής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εκπαίδευση, σπουδές ή και επιμόρφωση (πτυχίο-πιστοποίηση) στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο.
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες διαπολιτισμικές γνώσεις σχετικά με την αραβική κουλτούρα, έθιμα και τρόπο ζωής.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας της Μέσης Ανατολής
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «COMPUTEREDU-11/2020» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 30/06/2020.

Λόγω του κατεπείγοντος της θέσης, η «Περιχώρησις» έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσληψη υποψηφίου που ταιριάζει στο απαιτούμενο προφίλ πριν από το πέρας της ανωτέρω διορίας.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

Leave a Comment