Πρόσκληση για Προσφορές για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN » με αριθμό 02/2020

Home / our news / Πρόσκληση για Προσφορές για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN » με αριθμό 02/2020

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. ∆/νση: Θεσσαλονίκης 82

Τ.Κ.: 60134

Τηλ.: 2351029927

Fax : 2351029900

Εmail: info@perichoresis.ngo

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαρυτιμίδης Γεώργιος , Σαρηγιαννίδου Ευγενία

Κατερίνη, 15/06/2020

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN » με αριθμό 02/2020

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Κατερίνη, Νικομηδείας 38 ΤΚ. 60134, αιτείται προσφορών για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN» στο πλαίσιο του έργου «ESTIA II:Rental accommodation scheme for asylum seekers in Katerini» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR).

Η καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών  είναι  η  Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 , στις 15:00.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να  αποστείλουν   τις   προσφορές   τους   (με   υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@perichoresis.ngo ή να τις παραδώσουν στα γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» στη Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 82 σε κλειστό φάκελο υπόψη Τμήματος Προμηθειών. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός προθεσμίας, ή με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η Μίσθωση των 3 VAN ορίζεται για το διάστημα από τη σύναψη της Σύμβασης 1 Ιουνίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Απαιτήσεις: Η Αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των 6 μηνών (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος) από την υπογραφή της σύμβασης να την προμηθεύσει με οχήματα τύπου VAN (τριών (3) 9-θέσιων) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ,εντός 05 ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος ,χωρίς ωστόσο να υπάρχει δέσμευση ή υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για τη μίσθωση 3 9-θέσιων οχημάτων εντός του διαστήματος αυτού. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μισθώσει από 0-3 οχήματα κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του αναδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση

Βασικός όρος επιλογής :

  • Τα VAN θα λαμβάνουν μεικτή κάλυψη ασφάλειας με τη μικρότερη δυνατή απαλλαγή
  • Στη τιμή να περιλαμβάνονται μικροδιορθώσεις χωρίς extra χρέωση

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

Το δικαίωμα της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές:

 

 Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στον Προμηθευτή ή να υποχρεούται η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να ενημερώσει τους προσφοροδότες

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:

  • H «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους Προμηθευτές ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των Συμβάσεων. Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνίες ή καταναγκαστικές πρακτικές.

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@perichoresis.ngo ή τηλεφωνικά στο 2351029927 από τα κεντρικά γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ», υπόψη Βαρυτιμίδη Γιώργου και Σαρηγιαννίδου Ευγενίας  , από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30, μέχρι και την Τρίτη 17/12/2019 και ώρα 15.00.Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»., https://www.perichoresis.ngo/gr/perichoresis-tenders χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης.

Leave a Comment