Πρόσκληση για Προσφορές για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN » με αριθμό 02/2020

Home / our news / Πρόσκληση για Προσφορές για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN » με αριθμό 02/2020

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. ∆/νση: Θεσσαλονίκης 82

Τ.Κ.: 60134

Τηλ.: 2351029927

Fax : 2351029900

Εmail: info@perichoresis.ngo

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαρυτιμίδης Γεώργιος , Σαρηγιαννίδου Ευγενία

Κατερίνη, 15/06/2020

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN » με αριθμό 02/2020

Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Κατερίνη, Νικομηδείας 38 ΤΚ. 60134, αιτείται προσφορών για «Μίσθωση τριών(3) 9-θέσιων οχημάτων τύπου VAN» στο πλαίσιο του έργου «ESTIA II:Rental accommodation scheme for asylum seekers in Katerini» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR).

Η καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών  είναι  η  Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 , στις 15:00.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να  αποστείλουν   τις   προσφορές   τους   (με   υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@perichoresis.ngo ή να τις παραδώσουν στα γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» στη Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 82 σε κλειστό φάκελο υπόψη Τμήματος Προμηθειών. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός προθεσμίας, ή με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η Μίσθωση των 3 VAN ορίζεται για το διάστημα από τη σύναψη της Σύμβασης 1 Ιουνίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Απαιτήσεις: Η Αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των 6 μηνών (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος) από την υπογραφή της σύμβασης να την προμηθεύσει με οχήματα τύπου VAN (τριών (3) 9-θέσιων) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ,εντός 05 ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος ,χωρίς ωστόσο να υπάρχει δέσμευση ή υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για τη μίσθωση 3 9-θέσιων οχημάτων εντός του διαστήματος αυτού. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μισθώσει από 0-3 οχήματα κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του αναδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση

Βασικός όρος επιλογής :

  • Τα VAN θα λαμβάνουν μεικτή κάλυψη ασφάλειας με τη μικρότερη δυνατή απαλλαγή
  • Στη τιμή να περιλαμβάνονται μικροδιορθώσεις χωρίς extra χρέωση

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

Το δικαίωμα της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές:

 

 Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στον Προμηθευτή ή να υποχρεούται η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» να ενημερώσει τους προσφοροδότες

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:

  • H «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους Προμηθευτές ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των Συμβάσεων. Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνίες ή καταναγκαστικές πρακτικές.

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@perichoresis.ngo ή τηλεφωνικά στο 2351029927 από τα κεντρικά γραφεία της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ», υπόψη Βαρυτιμίδη Γιώργου και Σαρηγιαννίδου Ευγενίας  , από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30, μέχρι και την Τρίτη 17/12/2019 και ώρα 15.00.Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»., https://www.perichoresis.ngo/gr/perichoresis-tenders χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης.

Heilmittel gibt es in verschiedenen Formen und wir nehmen sie auf unterschiedliche Weise. Es gibt Medikamente, die nur für Frauen bestimmt sind. Informationen über die Vor- und Nachteile von Drogen können aus vielen Quellen stammen, darunter aus dem Internet, den Medien und der Familie. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass bestimmte Arzneimittel vielfältig sind und von Tag zu Tag schädlicher werden. Aber es gibt verschiedene Fragen, die damit einhergehen. Was müssen Patienten immer den Apotheker um professionelle Beratung bitten, wie man Viagra kauft? Aber ist das eigentlich eine gute Idee für Sie? Hier haben wir wichtige Informationen besprochen, die Sie berücksichtigen sollten, sowie Möglichkeiten, wie Sie gesund bleiben können. Es könnte sein, dass Sie darüber lesen. Wirst du Medikamente aus dem Internet bestellen? Sicher gibt es auch andere wichtige Fragen. Lassen Sie uns nun Antworten auf verschiedene Fragen zum levitra kaufen und zu verschiedenen Möglichkeiten finden. Natürlich gibt es auch andere erhebliche Probleme. Sicher, wenn Sie über die Angelegenheit nachdenken, sollten Sie versuchen, wichtige Details zu erfassen.
Was sind die wichtigsten Informationen, an die Sie denken sollten, wenn Sie Arzneimittel bestellen? Viele Männer halten verschreibungspflichtige Medikamente für sicher, weil sie von einem Arzt verschrieben wurden. Typische häufige Nebenwirkungen sind Gesichtsrötungen. Laut der Royal Pharmaceutical Society sind diese Mittel normalerweise sicher, wenn sie wie vorgeschrieben angewendet werden, und haben vergleichsweise wenige gefährliche Nebenwirkungen. Wir werden uns jede dieser Nebenwirkungen in zukünftigen Artikeln genauer ansehen. Trotzdem kann nur Ihr Arzt entscheiden, ob das Arzneimittel für Sie geeignet ist. Nehmen Sie zum Schluss Kontakt mit Ihrer Gesundheit auf und bleiben Sie ein Leben lang gesund. In diesem Sinne können Sie jetzt einfach ohne Probleme beginnen. Verbraucher sollten die online gefundenen Informationen jedoch immer objektiv behandeln. Denken Sie daran, dass Sie Medikamente ohne Rezept kaufen. Sie haben einfach keine Garantie für die Echtheit dieser Medikamente.
Website besuchen
Was tun gegen den Boom gefährlicher gefälschter Heilmittel? viagra generika
Zusammen mit der Steigerung der Produktivität haben Pharmaunternehmen ihre strategischen Prioritäten einschließlich der Schaffung einer neuen Kultur weiterentwickelt. Dieser Punkt wird von den Kunden sehr positiv bewertet, insbesondere bei allen verfügbaren Optionen. Per Mausklick werden verschreibungspflichtige Arzneimittel nach Belieben bestellt und Ihnen pünktlich per Post zugestellt. Zweifellos ist es nur eine Frage der Zeit, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel online zu bestellen. Die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente können in den Drogerien unterschiedlich sein. Aufgrund von Versicherungen und anderen negativen Dingen zahlen Verbraucher das Drei- oder Vierfache des tatsächlichen Wertes des Produkts. Die Preisgestaltung für Medikamente ist komplex. Um ehrlich zu sein, sind Themen wie der Viagra-Preis heute für viele von Interesse. Sowohl Ärzte als auch Kunden können problemlos auf Informationen zu Anwendungen für Originalmarken und Generika zugreifen. Wenn die Kosten des Arzneimittels für Sie ein Problem darstellen, können Sie Geld sparen, indem Sie fragen, ob es eine billigere Marke für Ihr verschreibungspflichtiges Arzneimittel gibt. Auch wenn Sie zuvor ein Medikament eingenommen haben, ist es immer wichtig, mehr über viagra generika zu erfahren. Es gibt verschiedene ernsthafte Fragen zu diesem Thema.

Holen Sie sich weitere Informationen
{Wie kaufe ich cialis generika?
Medikamente könnten Teil Ihrer täglichen Routine sein, um Ihre Gesundheit gut zu verwalten. Internet-Drogerien kombinieren garantiert niedrige Preise mit schnellem Versand. Wenn es darum geht, privat verschriebene Medikamente zu kaufen, bieten Ihnen Online-Drogerien mehr Auswahl beim Eingang Ihrer Bestellung. Da immer mehr Patienten online gehen, um ihre Gesundheitsprobleme zu verstehen, gehen einige auch online, um generische Mittel zu kaufen. Natürlich sollte jeder von uns Zugang zu wichtigen und kostengünstigen Mitteln haben, die zur Bekämpfung von Infektionen beitragen oder einfach die allgemeine Gesundheit verbessern. Der Online-Kauf von Generika kann eine gute Idee sein, solange Sie dies verantwortungsbewusst tun. Zugegeben, sobald das Generikum verfügbar ist, werden die Kosten sowohl für das ursprüngliche Markenprodukt als auch für das Generikum erheblich gesenkt. Sie haben sie natürlich im Supermarkt gesehen. Generische Versionen von Arzneimitteln sind in vielen ausländischen Märkten, einschließlich Kanada und den meisten Ländern Europas, legal. Generika sind grundsätzlich nur deshalb billiger, weil die Hersteller nicht die Kosten für die Entwicklung eines neuen Arzneimittels hatten. Generika sind im Allgemeinen etwas günstiger und meist genauso wirksam wie Markenmedikamente. Jeder weiß, dass es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen.
Wenn Sie cialis generika kaufen, erkundigen Sie sich bei einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister, ob diese unschuldig sind, wenn Sie sie mit Ihren anderen Generika einnehmen.
|Wenn Sie online über Medikamente nachdenken, möchten Sie vielleicht mehr über dieses Problem erfahren. Zweifellos haben Sie bereits etwas darüber gehört, wie man cialis generika kauft. Viele gesundheitsbezogene Websites bieten mehr Inhalte und dies könnte die Patienten zum Thema führen.
Vielleicht wissen Sie bereits etwas über das Problem. Lassen Sie uns nun über verschiedene Medikamente sprechen, die Sie online kaufen können. Es ist wichtig, über sichere Wege zum Kauf von Medikamenten informiert zu bleiben. Wenn Sie über Ihre Behandlungsoption nachdenken, kann es hilfreich sein, einige wichtige Fakten darüber zu kennen, wo Sie cialis generika kaufen können.
Diejenigen, die Rabattmedikamente und Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen, werden häufig eine Reihe von Optionen zur Auswahl finden. Es ist verlockend, Medikamente und Kräuterergänzungen online zu kaufen, wenn dieselben Produkte so viel billiger sind. Vieles, was darüber gesagt wurde, gilt auch für natürliche Gesundheits- und Wellnessprodukte und alltägliche wichtige Toilettenartikel. Wenn Sie cialis generika kaufen, sollten Sie einige wesentliche Details kennen.
|Wenn Sie die Anziehungskraft auf einen bestimmten Partner verloren haben, ist es normalerweise unwahrscheinlich, dass Behandlungsoptionen zur Verbesserung der Potenz ihm helfen. Als die Mehrheit der Einzelhändler online ging, stiegen die Erwartungen und eine überwältigende Anzahl von Kunden erwartete, online die Mittel zu finden, die sie benötigen. Illegale Online-Apotheken versuchen möglicherweise, illegale “generische” Versionen dieser Originalmarkenmedikamente zu verkaufen. Fragen Sie Ihren Apotheker nach Informationen, wenn Sie sich über den Online-Kauf von Generika nicht sicher sind. Darüber hinaus machen Generika die überwiegende Mehrheit der landesweit verschriebenen Rezepte aus. Das Medikament ist verschreibungspflichtig und muss unter Aufsicht eines Arztes angewendet werden. Aber ist es wirklich das richtige Feld für Sie, cialis generika zu kaufen? Es gibt verschiedene ernsthafte Fragen zu diesem Thema. Darüber hinaus kann es auch zur Behandlung einiger anderer von Ihrem Arzt festgelegter Erkrankungen verwendet werden. Wenn Sie sicher sind, dass diese gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden können und Sie wissen, dass die von Ihnen ausgewählte Apotheke sicher ist, ist es möglicherweise an der Zeit, Ihre verschreibungspflichtigen Medikamente aus einer Online-Apotheke zu beziehen. Während sich alle Symptome bessern können, bevor die Krankheit vollständig behandelt ist, nehmen Sie das Mittel für den gesamten vorgeschriebenen Zeitraum ein. Auf dieser Website finden Sie einige nützliche Informationen zu den Risiken von Arzneimitteln und deren Erforschung.
Was ist ein kostengünstiges Medikament, um Patienten bei der Aufrechterhaltung einer Erektion zu helfen? Der Rat ist unkompliziert, kann aber den Unterschied ausmachen, wenn Sie Informationen zu diesem Thema benötigen. Obwohl der Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente viele Familien betrifft, können bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Jugendliche einem besonderen Risiko ausgesetzt sein. Für die meisten Menschen, die keine Erektion bekommen, die fest genug für Sex ist, funktionieren Arzneimittel gut, verursachen aber manchmal schwerwiegende Nebenwirkungen. Und die Pillen gelten allgemein als sehr sicher. Häufige unerwünschte Effekte können das sogenannte blaue Sehen sein, aber es ist sicherlich häufiger, wenn Sie mehr als die vorgeschriebene Menge einnehmen. Sie können eine Checkliste für Nebenwirkungen verwenden, um den Überblick zu behalten und Informationen schnell mit Ihrem medizinischen Fachpersonal zu teilen. Nehmen Sie dieses Generikum nicht in kleineren Mengen ein. Der Rat ist üblich, kann aber den Unterschied ausmachen, wenn Sie Informationen über Pillen benötigen. Normalerweise erfordert die Behandlung Geduld, um eine erwartbare Wirkung zu erzielen. Verbraucher sollten die online gefundenen Informationen jedoch immer objektiv behandeln. Schließlich können Sie Zeit bei Ihren Rabattmedikamenten und Kräutern sparen, indem Sie sie online bestellen.}
Website hier
{Wie cialis generika?
Der ideale Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung ist, bevor sichtbare Anzeichen auftreten. Die zunehmende Nachfrage nach Informationen im täglichen Leben von Millionen von Menschen hat dazu geführt, dass immer mehr pharmazeutische Gesundheitsdienstleister versuchen, ihre Gesundheitsprodukte vor ihren Konkurrenten zu positionieren. Wie finde ich Medikamente online? Die Verschreibung und Verwendung von Medikamenten ist jedoch Vertrauenssache. Für Kunden wird es immer einfacher, Medikamente online zu bekommen. Es gibt viele Online-Apotheken im Internet, daher sollte es kein Problem sein, eine vertrauenswürdige Drogerie zu finden. Sie bieten Kunden mit eingeschränkter Mobilität und Kunden in abgelegenen Gebieten Zugang. Die reduzierten Transaktionskosten werden in Form weitaus niedrigerer Preise an die Patienten weitergegeben. In beiden Fällen ist es nicht alles. Dieser Leitfaden behandelt alles von der Sicherung Ihres Computers bis zur Überprüfung und Bestellung von Viagra in zuverlässigen Online-Apotheken.
10 Möglichkeiten, gefälschte Medikamente zu erkennen.
|Deshalb interessieren sich viele für dieses Thema. Ist es für Sie aktuell, wie man cialis generika?
Lassen Sie uns Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen zu diesem Thema finden. Das Bestellen von Rezepten im Internet kann eine kostengünstige Methode sein, solange Sie dies verantwortungsbewusst tun. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie sicher sein können, dass online bestellte Medikamente den Qualitätsstandards entsprechen. Ziemlich cialis generika oder andere Medikamente, die von einer virtuellen Drogerie angeboten werden, sind sehr elementar.
Es gibt viele gültige Internet-Drogerien, die legitime Rabatte anbieten. Wenn Sie Medikamente online kaufen möchten, tun Sie dies in einer legalen Apotheke. Die Lieferanten bieten Tausende von Arzneimitteln an, zu denen sowohl generische als auch bekannte Marken gehören. Es gibt Varianten von renommierten virtuellen Drogerien, in denen Patienten Viagra bestellen können.
|Zu wissen, wonach zu suchen ist, kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei allen verfügbaren Optionen. Normalerweise sind viele Medikamente zu berücksichtigen. Können Sie verschreibungspflichtige Medikamente legal online bekommen? Es ist wichtig, die Vorteile verschriebener Medikamente sowie deren mögliche unerwünschte Wirkungen zu kennen und mit Ihrem Apotheker über mögliche Bedenken zu sprechen. Wenn Sie besprechen, wie Sie Viagra bestellen können, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie einen Plan entwickeln, der für Sie gut funktioniert. Wir alle können verlässliche Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen wie dem Internet, den Medien und sogar Freunden finden. Dies sind sicherlich nur die Grundregeln. Wenn Sie Arzneimittel bestellen, sollten Sie darüber nachdenken. Seit Jahrzehnten helfen diese Medikamente, viele Störungen zu verhindern. Der ideale Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung ist, wenn nur Symptome auftreten. Themen zur Bestellung von Viagra sind im letzten Jahr sehr beliebt. Einige Forscher achten auf solche Angelegenheiten. Haben Sie etwas über Nebenwirkungen gelernt?
Höchstwahrscheinlich hat jeder Mann zumindest etwas davon gehört. Wenn Sie Medikamente in Online-Apotheken bestellen möchten, erhalten Sie normalerweise zuerst ein gültiges Rezept. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht alle Medikamente wirklich nützlich sind. Wie alle Arzneimittel hat das Arzneimittel unterschiedliche unerwünschte Wirkungen. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen. Ihre Medikamente sind nur für Sie. Geben Sie es niemals an andere Personen weiter, auch wenn ihr Zustand mit Ihrem identisch zu sein scheint. Letztendlich sind diese Faktoren auf der ganzen Welt gleich. Wenn Sie diese Tipps befolgen, sollten Sie bereit sein. Darüber hinaus ist das Internet die geeignete Möglichkeit, um alle Arten von Arzneimitteln zu erwerben, da es das Vergnügen bietet, sich über das Internet zu bewerben.}

Leave a Comment