ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (Κωδ. θέσης: PSYCHOLOGIST-024)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (Κωδ. θέσης: PSYCHOLOGIST-024)

                                                                                                                                                          

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  (Κωδ. θέσης: PSYCHOLOGIST-024)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Τομέας:  Προγραμμάτων/Πεδίου

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 00

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Εκτίμηση της ψυχολογικής υγείας των ωφελούμενων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένους φορείς για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των ανηλίκων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων
 • Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την κάλυψη προσωπικών, διοικητικών και ιατρικών αναγκών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη)
 • Διατήρηση, ανανέωση και διασφάλιση εμπιστευτικότητας αρχείου/ιστορικού ωφελούμενων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία
 • Άσκηση επαγγέλματος Ψυχολόγου.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint).
 • Βασικές γνώσεις στο νομικό καθεστώς των αιτούντων ασύλου και των προσφύγων, και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ψυχολογία ή άλλο σχετιζόμενο κλάδο.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «PSYCHOLOGIST-024» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 24.09.2019.

                                                                                                                                                                                                

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).

Leave a Comment