ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ   (Κωδικός θέσης: LIFE COACH-12/2020)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ   (Κωδικός θέσης: LIFE COACH-12/2020)

                                                                                                       

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  

(Κωδικός θέσης: LIFE COACH-12/2020)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: έως 31/12/2020

Τμήμα:  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων:  30/06/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/η Σύμβουλος Διαβίωσης αναλαμβάνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσω του ρόλου ως life coach παρέχοντας υποστήριξη, εμψύχωση και τεχνογνωσία προς άτομα με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου, όπως η εκπαίδευση, επαγγελματική πρόοδος, ενσωμάτωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ο/η Σύμβουλος Διαβίωσης χρησιμοποιεί μια σειρά από επικοινωνιακές δεξιότητες (όπως οι στοχευμένες αναθεωρήσεις, η ενεργητική ακρόαση, οι δυναμικές ερωτήσεις, διευκρινίσεις κ.λ.π.) για να βοηθήσει τους δέκτες του να αλλάξουν τις προοπτικές και να ανακαλύψουν  διαφορετικές δυναμικές με σκοπό να πετύχουν τους στόχους τους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Ανάπτυξη σχέσεων, συνεχής επικοινωνία και ιδιωτικές συναντήσεις με τους ωφελούμενους
 • Οργάνωση και δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων για κάθε ωφελούμενο
 • Κινητοποίηση και ενθάρρυνση των ωφελούμενων για την επίτευξη των στόχων
 • Παρακολούθηση της πορείας και συμβουλευτική/παροχή κατευθύνσεων κατά την διάρκεια
 • Καταγραφή και διατήρηση εμπιστευτικού αρχείου για την πρόοδο που θα παρατηρείται
 • Εξοικείωση με τις πολιτισμικές και κοινωνικές καταβολές (ήθη, έθιμα, παραδόσεις)
 • Συνεχής αναζήτηση ευκαιριών εργασίας, προγραμμάτων επιμόρφωσης κλπ
 • Εξοικείωση με το νομικό πλαίσιο και την ελληνική νομοθεσία γύρω από ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, ασύλου κλπ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση/καθήκοντα.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
 • Κριτική ικανότητα και έντονη αυτό-κινητοποίηση
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες διαπολιτισμικές γνώσεις σχετικά με την αραβική κουλτούρα, έθιμα και τρόπο ζωής.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας της Μέσης Ανατολής
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «LIFE COACH-12/2020» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 30/06/2020.

Λόγω του κατεπείγοντος της θέσης, η «Περιχώρησις» έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσληψη υποψηφίου που ταιριάζει στο απαιτούμενο προφίλ πριν από το πέρας της ανωτέρω διορίας.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

Leave a Comment