ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κωδ. θέσης: DATA-ASSISTANT-032)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κωδ. θέσης: DATA-ASSISTANT-032)

                                                                                                                                        

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Κωδ. θέσης: DATA-ASSISTANT-032)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης:  31/12/2019 (με προοπτική ανανέωσης)

Τομέας:  Διοικητικός

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 00

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Διαχείριση και ενημέρωση βάσης δεδομένων ωφελούμενων της Ύπατης (proGres).
 • Αιτήματα μεταφοράς ωφελούμενων (transportation requests): Συγκέντρωση αιτημάτων από την κοινωνική ομάδα και αποστολή του αρχείου στην Ύπατη
 • Λίστα κοινωνικής ομάδας: Ενημέρωση στοιχείων σπιτιών και ωφελούμενων, προσθήκη ανάλογα με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.
 • Επικοινωνία με συντονίστρια κοινωνικής ομάδας για τα referrals
 • Λίστα διαμερισμάτων Ύπατης Αρμοστείας: Προσθήκη Focal point σε όλα τα σπίτια και ενημέρωση στοιχείων
 • Εβδομαδιαίες αναφορές: Καταγραφή συμβάντων που αφορούν τους ωφελούμενους (ψυχοκοινωνικά ζητήματα, συμβάντα αρμονικής συμβίωσης και ζημιές/φθορές στα σπίτια).
 • Καταγραφή στοιχείων ωφελούμενων σε επίσημες λίστες της Ύπατης: name list, address list, certification list, online database, occupancy report, accommodation capacity.
 • Επικοινωνία με την Ύπατη για ζητήματα που προκύπτουν με τις κάρτες (cash cards) των ωφελούμενων.
 • Σποραδική συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάριο της Ύπατης σε θέματα διαχείρισης δεδομένων των ωφελουμένων
 • Γραμματειακή υποστήριξη (τηλεφωνικό κέντρο, διαχείριση αλληλογραφίας εταιρικού email, τήρηση και επεξεργασία αρχείου εφημεριών και ρεπό κοινωνικής ομάδας κλπ)
 • Μετάφραση εσωτερικών εγγράφων (πολιτικές και διαδικασίες) από Αγγλικά σε Ελληνικά και αντίστροφα

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MS Office (Outlook, Excel, Word).
 • Πολύ καλός χειρισμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων (κατά προτίμηση το πρόγραμμα της proGres).
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «DATAASSISTANT-032» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 22.10.2019.

 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών, οι οποίοι χρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Leave a Comment