ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ – HANDYMAN (Κωδ. θέσης: HM_08/2020)

Home / jobs / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ – HANDYMAN (Κωδ. θέσης: HM_08/2020)

                                                                                                          

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ – HANDYMAN  (Κωδ. θέσης: HM_08/2020)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – πλήρους απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης: έως 30/06/2020 (με δυνατότητα ανανέωσης)

Τομέας:  Προγραμμάτων/Πεδίου

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  3/5/2020

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που προκύπτουν στα σπίτια που μισθώνονται από τον οργανισμό.
 • Καθημερινή επίσκεψη στα σπίτια με την συνοδεία του εκάστοτε αρμόδιου Επιβλέποντα Διαμονής.
 • Πραγματοποίηση γενικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σπιτιού, στην υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, την κατάσταση της τοιχοποιίας και τον εξοπλισμό θέρμανσης.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του σπιτιού πριν μπει σε αυτό οικογένεια ωφελούμενων, αλλά και μετά την αποχώρηση τους, ώστε να επισκευαστεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα εκ νέου για την υποδοχή νέας οικογένειας (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ελαιοχρωματισμοί κλπ).
 • Συμμετοχή στη μεταφορά των αποσκευών των ωφελούμενων από το σημείο παραλαβής στο νέο σπίτι όπου θα φιλοξενούνται.
 • Κατά την λήξη της σύμβασης ενοικίασης  του σπιτιού με τον οργανισμό, αναλαμβάνουν την προετοιμασία και εκτέλεση των εργασιών-παρεμβάσεων ώστε να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στον ιδιοκτήτη. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές – γενικές τεχνικές γνώσεις (π.χ. ελαιοχρωματισμός).
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή/και εθελοντική εμπειρία.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ορθής επικοινωνίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Καλή γνώση χρήσης smartphone και εφαρμογών.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «HM_08/2020» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 3.5.2020

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών, οι οποίοι χρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Leave a Comment